top of page

מדיניות משתפת-ציבור

הגברת מעורבות אזרחית בתהליכי עיצוב מדיניות

שני ליימן

בהנחיית שרה אוסלנדר

ניהול עיצוב וחדשנות

כיצד נוכל לנהל תהליכי היוועצות עם הציבור באופן אפקטיבי, תוך התאמה בין תכלית המהלך, כלי השיתוף וסוגי המשתתפים ומאפייניהם, כך שיתרמו ויניבו ערך למעצבי המדיניות בתהליך קבלת ההחלטות?

בעשורים האחרונים חלה ירידה באמון הציבור במוסדות השלטון אשר מערערת את הלגיטימציה של הדמוקרטיה הייצוגית. שיתוף הציבור בתהליכי קביעת מדיניות זוהה כאמצעי לחיזוק אמון הציבור בשלטון וככלי יעיל לאיתור בעיות ומציאת פתרונות חדשניים. עם זאת, רבים מהמהלכים לשיתוף ציבור אינם משיגים את מטרתם. פרויקט זה בוחן כיצד ניתן להגביר מעורבות אזרחית אפקטיבית בתהליכי עיצוב מדיניות בשלטון המרכזי.
המחקר העלה כי קיים ייצוג חסר לאזרחים בתהליכי שיתוף הציבור בשלטון המרכזי. אזרחים לא משתתפים הן מהסיבה שאינם מודעים לקיומם של תהליכי שיתוף, והן מפני שמעדיפים להשתתף ברמת הרשות המקומית, תהליך אשר נתפס "מוחשי" וקרוב יותר לחייהם. מאידך, מעצבי מדיניות מעדיפים להתייעץ עם מומחים ולא עם הציבור הרחב וגם כאשר מתקיימת היוועצות עם ארגוני חברה אזרחית ומגזר עסקי מדובר ברשימה מצומצמת של שחקנים חוזרים.
שיתוף הציבור אינו נתפס כחלק הכרחי ומובנה מתפקידם של מעצבי המדיניות. החוויה היא לעומתית, חושפת לביקורת, לא מתגמלת ואינה מניבה מספיק ערך עבורם. חוסר ידע מקצועי של מעצבי המדיניות בתחום שיתוף הציבור מוביל לניהול לא אפקטיבי של התהליך כך שהמידע שמתקבל מהציבור אינו מצדיק את התשומות שהושקעו במהלך.
הפתרון שפותח הינו אשף תכנון (wizard) התומך במעצב המדיניות לאורך תהליך משתף-ציבור (Participatory policy making) - החל משלב התכנון ועד לשלב עיבוד התובנות וקבלת ההחלטות. אשף התכנון מסייע למעצב המדיניות להתאים את אופן ההיוועצות עם הציבור לתכלית המהלך והתשומות העומדות לרשותו, ובכך לשפר את יכולת ההגעה לקהל הרלוונטי. באופן זה יהפוך תהליך משתף-ציבור לאפקטיבי ובעל ערך עבור מעצבי המדיניות. ככל שיותר מעצבי מדיניות יקיימו תהליכים משתפים איכותיים עם הציבור, תגבר ההיתכנות לקביעת מדיניות בהתבסס על מידע רלוונטי מהציבור על צרכיו ורצונותיו.

שני ליימן (1986), מנהלת צוות חדשנות בעיריית בת ים, עוסקת בפתרון אתגרים מורכבים עמם מתמודדת העיר באמצעות יישום והטמעת כלי חשיבה עיצובית וקבלת החלטות מבוססת נתונים.
ליימן החלה את דרכה בעולם החברתי בארגון הג'וינט כמנהלת פרויקטים ותכניות חברתיות. במסגרת תפקידה הובילה תהליכי תכנון אסטרטגי ויזמה והקימה את תכנית קפלן למנהיגות יהודית, תכנית דגל של הג'וינט לפיתוח והכשרת מנהלים ומנהיגים בארגונים יהודיים קהילתיים בחבר העמים, אירופה ואמריקה הלטינית.
ליימן היא עו"ד מוסמכת בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב.

ביו / Bio

שני ליימן מאמינה בעיצוב ממוקד-אנוש. פיתוח ועיצוב שירותים חברתיים, עירוניים וציבוריים המבוססים על למידה מתוך השטח ושיתוף אותנטי של האנשים עבורם נועד השירות (משתמשי הקצה) תמיד יניבו פתרונות ושירותים טובים יותר.

חלק מאוסף

אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2

אתר פרויקט

ilannoa.wixsite.com/touchdictionary

מייל

לינקדאין

אינסטגרם

אתר בוגר

ilannoa.wixsite.com

לקריאה נוספת

להורדה PDF
פרויקטים נוספים
שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

Participatory Policy-making

שני ליימן

bottom of page