top of page

שילוב "מייקינג" בהוראה פורמלית של כימיה בישראל

בן אושר

בהנחיית מורן זרחי

ניהול עיצוב וחדשנות

הוראת מקצוע הכימיה בתיכון בגישה מייקרית

הפרויקט עוסק בפיתוח של אופני הוראה ולמידה חדשניים של מקצוע הכימיה לבגרות בתיכונים בישראל בגישה מייקרית: כלומר ללמוד כימיה דרך הכנה של מוצרים כימיים יום יומיים כמו סבון, מערכות לטיהור מים משחת שיניים ואפילו אוכל. למורים לכימיה יש אחראיות ראשונה במעלה לפעול על מנת לקדם חינוך לפיתוח בר קיימא באופן שמתייחס להשלכות האקולוגיות שיש למרכיבים, לייצור, להפצה ולשימוש של המוצרים הכימיים הסובבים אותנו באופן שמותאם לשונות ההישגית, המגדרית והסוציו תרבותית של הלומדים.
גישה של למידה תוך כדי עשיה ומתוך הקשר מעשי לחיי היום יום עונה על הצורך לפתח בוגרים בעלי אוריינות כימית כדי שיהיו מסוגלים בעתידם לבחון את מוצרי הצריכה עתירי הכימיה בחייהם במבט ביקורתי ואף לייצר אותם תוך כדי התערבויות מושכלות המתאימות להם למשפחתם ולסביבתם.
הלמידה בקונטקסט המייקרי מביאה עימה סט ערכים ומיומנויות השונים מאלו של הוראת הכימיה המסורתית המקובלת כיום בתיכונים ומציבה אתגרים עבור המורה , התלמידים והמערכת. כך לדוגמא במפגש חינוכי שכזה מתהפכים יחסי הכוחות על המחזיק בידע ובמומחיות ונדרשת התייחסות לאופני הערכה מתאימים כך שיפעלו יחד עם הדרישות של משרד החינוך.
מטרת הפרויקט היא ללמוד כיצד ניתן לשלב אופני פעולה מייקרים בתוך כיתת הכימיה לבגרות ולהציע מודל הנשען על מתודות פעולה מייקריות תוך כדי הוראת התכנים והמיומנויות הנדרשים בתכנית הלימודים הקיימת. מהלך זה עשוי גם להוות מודל חדשני להתפתחות מקצועית מתמשכת של מורי כימיה ככזה המשלב את פרקטיקת ההוראה עם ערכי היסוד שלהם כבני אדם, כימאים ומחנכים.


בן אושר סיים לימודי תואר ראשון בכימיה באוניברסיטת בן גוריון, השלים תעודת הוראה באוניברסיטת בר אילן ותואר שני בהוראת הכימיה במחלקה להוראת המדעים במכון וייצמן. מאז עוסק בהוראה ובפיתוח של תכניות ופרוייקטים חינוכיים במרכז לחינוך מדעי על שם שוורץ רייסמן בתל אביב. בן מאמין ביכולת של המתודה העיצובית לקדם שינוי משמעותי בחינוך ולכן הצטרף ללימודי תואר השני בעיצוב תעשייתי בבצלאל.

ביו / Bio

חלק מאוסף

אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2

אתר פרויקט

ilannoa.wixsite.com/touchdictionary

מייל

לינקדאין

אינסטגרם

אתר בוגר

ilannoa.wixsite.com

לקריאה נוספת

פרויקטים נוספים
שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

MAKING chemistry great again

בן אושר

bottom of page